• อาหารเพื่อสุขภาพ-1
 • อาหารเพื่อสุขภาพ-2
 • อาหารเพื่อสุขภาพ-3
 • อาหารเพื่อสุขภาพ-4
 • ชมรมสุขภาพดี
 • เมนูอาหารเจ
 • อาหารล้านนา
 • อาหารจากเห็ด
 • อาหารมังสวิรัติ
 • มหัศจรรย์ผัก 108
 • รวมเมนูอาหาร
 • เอ็นจอยอาหารไทย
 • อาหารในกรุงเทพฯ
 • ร้านอร่อยทั่วไทย
 • อร่อยด็อทคอม
 • สถานีอร่อย
 • วิธีทำอาหาร
 • อร่อยนอกบ้าน
 • หิวหิว
 • ทริบอีท
 • นายเหลือง
 • บางกอกเมนู
 • บางกอกฟูด
 • ครัวชมพู่
 • บ้านนายเซ็ฟ
 • เกอร์เม่ & คูยซีน
 • ปีอปฟูด
 • ยกยอ & วิจิต
 • สถาบันอาหารยิ่งศักดิ์
 • อาหารไทย 4 ภาค
 • ค้นหาอาหารไทย
 • สูตรอาหารนานาชาติ
 • ขนมไทย-1
 • ขนมไทย-2
 • ขนมไทย-3
 • ขนมหวานไทย
 • อุตสาหกรรมขนมไทย
 • การถนอมอาหาร
 • รวมเรื่องกาแฟ
 • กาแฟแบล็คเคนยอน
 • ความรู้เรื่องไวน์
 • ที่พักของคนรักไวน์
 • Asia Recipe
 • Thai Cuisine
 • Pai-kin-khao
 • All Recipes
 • Recipes Center
 • Thai Menu
 • Royal Thai Cuisine
 • Thai Food to The World
 
 
การเดินทาง
 • ท่าอากาศยานทั่วโลก
 • ท่าอากาศยานในไทย
 • บจม.ท่าอากาศยานไทย
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ตารางบินวันนี้
 • การบินไทย
 • นกแอร์
 • แอร์เอเชีย
 • ภูเก็ตแอร์
 • พีบีแอร์
 • อีวาแอร์
 • โอเรียนท์ (1-2-Go)
 • บางกอกแอร์เวย์ส
 • แจแปนแอร์ไลนส์
 • สิงคโปร์แอร์ไลนส์
 • มาเลเซียแอร์ไลนส์
 • ไชน่าแอร์ไลนส์
 • คาเธ่ย์แปซิฟิก
 • บริษัทการบินอื่นๆ
 • รถไฟฟ้าบีทีเอส
 • รถไฟฟ้ากรุงเทพ
 • รถไฟแห่งประเทศไทย
 • รถบริษัทขนส่ง จำกัด
 • Hongkong A/P
 • Singapore A/P
 • Malasia KL A/P
 • Tokyo - Narita
 • Beijing - Capital
 • New Delhi A/P
 • Mumbai Airport
 • UK - Heathrow
 • France - Paris
 • Swiss Zuric A/P
 • Amsterdam A/P
 • Frankfurt Airport
 • Munich Airport
 • Stockholm A/P
 
 
Music Off
 
แจ้งเว็บไซต์
ศูนย์รวมข้อมูลการสหกรณ์
 
 • ไทยตำบลดอทคอม
 • ไทยแลนด์เกทเวย์
 • ข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ข่วงบ้านลานเมือง
 
 
      คนดีระบบดี ย่อมดีแน่
คนดีระบบแย่ พอแก้ไข
คนแย่ระบบดี ไม่มีชัย
คนแย่ระบบแย่ ย่อมบรรลัยไม่เหลือดี
 
 
 ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์
• พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
• กฎหมายสหกรณ์• ข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
• ระเบียบกองทุนพัฒนาสหกรณ์• ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
• ค้นหาข้อมูลสหกรณ์• นโยบายลดความยากจนของรัฐ
• บัญชีสหกรณ์• เกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
 ขบวนการสหกรณ์
•สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
•ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
•ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
•ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
•ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
•สหกรณ์ในประเทศไทย
•สหกรณ์ในต่างประเทศ
 ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
•โครงการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
•เศรษฐกิจพอเพียง - กรมส่งเสริมการเกษตร
• เศรษฐกิจพอเพียง - พระไทยเน็ต   
•เศรษฐกิจพอเพียง - โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
•เศรษฐกิจพอเพียง - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
• เศรษฐกิจพอเพียง - กศน.บ้านแพรก   
•เศรษฐกิจพอเพียง - ม.เกษตรศาสตร์
•การเกษตรที่พึ่งพาตนเอง - กรมส่งเสริมการเกษตร
• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ• ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
• ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง• โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์
• กรมตรวจบัญชีสหกรณ์• Coop Directory - By Name
• กรมส่งเสริมสหกรณ์• Coop Directory - By Country
• บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด• Microfinance Gateway
• สหกรณ์ไทยอาสาดอทคอม• NASCO Guide Online
• ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง• Co-op Month
• ศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์• CoopNet Update
• ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์• ไทยตำบล ดอท คอม
 ส่วนงานภาครัฐ
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์• กรมส่งเสริมสหกรณ์
• กระทรวงพาณิชย์• กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
• กระทรวงการคลัง• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• กระทรวงอุตสาหกรรม• กรมการพัฒนาชุมชน
• กรมส่งเสริมการเกษตร• กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • กรมการค้าภายใน
• กรมส่งเสริมการส่งออก• กรมวิชาการเกษตร
• กรมพัฒนาที่ดิน• กรมชลประทาน
• กรมป่าไม้• กรมประมง
• กรมปศุสัตว์• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
• สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์• สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1
• สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์• สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2
•สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
•สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
.............................................................................................
•ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
•ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ (SME)
• ธนาคารออมสิน • ธนาคารอิสลาม
• ธนาคารกรุงไทย• กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)
• สำนักงานประกันสังคม• กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)
•สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
•สำนักงานกองทุนฟืนฟูและพัฒนาการเกษตรกร
•สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
•สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
•สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
•สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ (สผ.)
•สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
•สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส.ศ.ก.)
•สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
•สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
•สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (สพท.)
•สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
•สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
•สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง (สกย.)
•มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
•มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• องค์การคลังสินค้า (อคส.)• องค์การสวนยาง (อสย.)
• องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)• องค์การสะพานปลา (อสป.)
•องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
•องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
•กระบี่ •กาญจนบุรี •กาฬสินธุ์
•กำแพงเพชร•ขอนแก่น•จันทบุรี
•ฉะเชิงเทรา•ชลบุรี•ชัยนาท
•ชัยภูมิ•ชุมพร •เชียงราย
•เชียงใหม่ •ตรัง •ตราด
•ตาก•นครนายก•นครปฐม
•นครพนม•นครราชสีมา •นครศรีธรรมราช
•นครสวรรค์ •นนทบุรี •นราธิวาส
•น่าน•บุรีรัมย์ •ปทุมธานี
•ประจวบคีรีขันธ์•ปราจีนบุรี•ปัตตานี
•พระนครศรีอยุธยา •พะเยา •พังงา
•พัทลุง•พิจิตร•พิษณุโลก
•เพชรบุรี •เพชรบูรณ์ •แพร่
•ภูเก็ต •มหาสารคาม•มุกดาหาร
•แม่ฮ่องสอน •ยโสธร•ยะลา
•ร้อยเอ็ด•ระนอง •ระยอง
•ราชบุรี•ลพบุรี•ลำปาง
•ลำพูน•เลย •ศรีสะเกษ
•สกลนคร•สงขลา•สตูล
•สมุทรปราการ •สมุทรสงคราม •สมุทรสาคร
•สระแก้ว •สระบุรี •สิงห์บุรี
•สุโขทัย•สุพรรณบุรี•สุราษฎร์ธานี
•สุรินทร์•หนองคาย •หนองบัวลำภู
•อ่างทอง•อำนาจเจริญ•อุตรดิตถ์
•อุดรธานี •อุทัยธานี •อุบลราชธานี
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
•กระบี่ •กรุงเทพมหานคร•กาญจนบุรี
•กาฬสินธุ์•กำแพงเพชร•ขอนแก่น
•จันทบุรี •ฉะเชิงเทรา•ชลบุรี
•ชัยนาท •ชัยภูมิ•ชุมพร
•เชียงราย•เชียงใหม่ •ตรัง
•ตราด •ตาก•นครนายก
•นครปฐม •นครพนม•นครราชสีมา
•นครศรีธรรมราช•นครสวรรค์ •นนทบุรี
•นราธิวาส•น่าน•บุรีรัมย์
•ปทุมธานี•ประจวบคีรีขันธ์•ปราจีนบุรี
•ปัตตานี •พระนครศรีอยุธยา •พะเยา
•พังงา•พัทลุง•พิจิตร
•พิษณุโลก •เพชรบุรี •เพชรบูรณ์
•แพร่ •ภูเก็ต •มหาสารคาม
•มุกดาหาร•แม่ฮ่องสอน •ยโสธร
•ยะลา•ร้อยเอ็ด•ระนอง
•ระยอง•ราชบุรี•ลพบุรี
•ลำปาง•ลำพูน•เลย
•ศรีสะเกษ•สกลนคร•สงขลา
•สตูล•สมุทรปราการ •สมุทรสงคราม
•สมุทรสาคร •สระแก้ว •สระบุรี
•สิงห์บุรี•สุโขทัย•สุพรรณบุรี
•สุราษฎร์ธานี•สุรินทร์•หนองคาย
•หนองบัวลำภู•อ่างทอง•อำนาจเจริญ
•อุตรดิตถ์•อุดรธานี •อุทัยธานี
•อุบลราชธานี  
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (ศส.)
•ศถ.1 จ.ปทุมธานี •ศถ.2 จ.ปทุมธานี•ศถ.3 จ.ชลบุรี
•ศถ.4 จ.นครนายก•ศถ.5 จ.นครราชสีมา •ศถ.6 จ.นครราชสีมา
•ศถ.7 จ.ขอนแก่น•ศถ.8 จ.ขอนแก่น •ศถ.9 จ.เชียงใหม่
•ศถ.10 จ.ลำปาง•ศถ.11 จ.พิษณุโลก•ศถ.12 จ.พิษณุโลก
•ศถ.13 จ.ชัยนาท•ศถ.14 จ.ชัยนาท•ศถ.15 จ.เพรชบุรี
•ศถ.16 จ.เพรชบุรี•ศถ.17 จ.สงขลา•ศถ.18 จ.สงขลา
•ศถ.19 จ.สุราษฎร์ธานี•ศถ.20 จ.สุราษฎร์ธานี 
 นิคมสหกรณ์ (นส.)
• กระบี่ - นส.คลองท่อม•  กระบี่ - นส.อ่าวลึก
• กาญจนบุรี - นส.ทองผาภูมิ• กำแพงเพชร - นส.คลองสวนหมาก
• กำแพงเพชร - นส.นครชุม• ขอนแก่น - นส.ดงมูล
• จันทบุรี - นส.โป่งน้ำร้อน• ชัยภูมิ - นส.บ้านแท่น
• เชียงใหม่ - นส.แม่แจ่ม• เชียงใหม่ - นส.แม่แตง
• เชียงใหม่ - นส.พร้าว• ชุมพร - นส.ปะทิว
• ชุมพร - นส.ท่าแซะ• ชุมพร - นส.หลังสวน
• ตาก - นส.แม่สอด• นครราชสีมา - นส.ขามทะเลสอ
• นครศรีธรรมราช - นส.ปากพญา• นครศรีธรรมราช - นส.ทุ่งสง
• นครสวรรค์ - นส.เก้าเลี้ยว• นราธิวาส - นส.บาเจาะ
• นราธิวาส - นส.ปิเหล็ง• บุรีรัมย์ - นส.สตึก
• ปทุมธานี - นส.คลองหลวง• ปทุมธานี - นส.ธัญบุรี
• ประจวบคีรีขันธ์ - นส.บางสะพาน• ปราจีนบุรี - นส.กบินทร์บุรี
• พะเยา - นส.เชียงคำ• พิษณุโลก - นส.วังทอง
• เพชรบุรี - นส.ชะอำ• เพชรบุรี - นส.ท่ายาง
• มุดาหาร - นส.ดงเย็น• มุดาหาร - นส.ดอนตาล
• ระยอง - นส.ชะแวะ• ลพบุรี - นส.ชัยบาดาล
• ลำปาง - นส.ห้างฉัตร• สมุทรสาคร - นส.โคกขาม
• สมุทรสาคร - นส.บ้านไร่• สระแก้ว - นส.วังน้ำเย็น
• สระแก้ว - นส.สระแก้ว• สระบุรี - นส.หนองเสือ
• สุโขทัย - นส.คีรีมาศ• สุโขทัย - นส.นครเดิฐ
• สุโขทัย - นส.พระร่วง• สุโขทัย - นส.หนองบัว
• สุโขทัย - นส.สวรรคโลก• สุโขทัย - นส.ศรีสำโรง
• สุพรรณบุรี - นส.ห้วยขมิ้น• สุราษฎร์ธานี - นส.กาญจนดิษฐ์
• สุราษฎร์ธานี - นส.ท่าฉาง• สุราษฎร์ธานี - นส.พนม
• อำนาจเจริญ - นส.พนา• อุตรดิตถ์ - นส.พิชัย
• อุตรดิตถ์ - นส.ฟากท่า• อุทัยธานี - นส.ทับเสลา
 
   
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
192875 Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved